• Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti

  na činnosť na VTZ elektrických podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

 • Bezpečnosť vyhradených technických zariadení

  Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení

  Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na elektrických zariadeniach do 1000V AC a 1500V DC v objektoch triedy A, B a bleskozvodoch

 • Bezpečnostno-technická služba

  Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Služba koordinátora bezpečnosti na stavenisku

 

Naša firma Vám prostredníctvom služieb koordinátora bezpečnosti pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú stavebníkom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( BOZP ) na stavenisku. Služby koordinátora bezpečnosti na stavenisku zabezpečujeme v zmysle § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb koordinátora bezpečnosti je :

 • podpora manažmentu v oblasti BOZP počas konštrukčnej fázy projektu
 • vypracovanie plánu BOZP, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku
 • vykonávanie úpravy plánu BOZP, ktorý bude zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác
 • koordinácia spolupráce v oblasti BOZP medzi zamestnávateľmi ( fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi ) na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje
 • koordinácia spolupráce v oblasti BOZP medzi zamestnancami, zástupcami zamestnancov pre BOZP a zamestnávateľmi, ktorí vykonávajú alebo zabezpečujú práce na stavenisku so zreteľom na vyskytujúce sa nebezpečenstvá a na veľkosť pracoviska
 • usmerňovanie prác so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia
 • výkon kontroly správneho uplatňovania pracovných postupov ( najmä pri výkone prác s osobitným nebezpečenstvom )


Ceny stanovujeme na základe vzájomnej dohody a závisia od charakteru stavby, počtu zamestnávateľov vykonávajúcich alebo zabezpečujúcich práce na stavenisku, počtu zamestnancov a individuálnych požiadaviek stavebníka.

Ceny stanovujeme podľa individuálnych dohôd. V prípade záujmu nás kontaktujte