• Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti

    na činnosť na VTZ elektrických podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

  • Bezpečnosť vyhradených technických zariadení

    Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení

    Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na elektrických zariadeniach do 1000V AC a 1500V DC v objektoch triedy A, B a bleskozvodoch

  • Bezpečnostno-technická služba

    Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kontakt

 
  Ing. Milan Kolárik - MKService
Adresa M.Bela 38, 921 01 Piešťany
IČO :
DIČ :
Telefón
 40199398
 1041829591
 +421(0)911 505 414


E-mail mk-service@mk-service.sk

Napíšte nám