• Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti

  na činnosť na VTZ elektrických podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

 • Bezpečnosť vyhradených technických zariadení

  Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení

  Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na elektrických zariadeniach do 1000V AC a 1500V DC v objektoch triedy A, B a bleskozvodoch

 • Bezpečnostno-technická služba

  Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Služby technika požiarnej ochrany

 

Naša firma Vám prostredníctvom služieb technika požiarnej ochrany pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi. Služby technika požiarnej ochrany zabezpečujeme v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany je :

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie vstupného a periodického školenia o ochrane pred požiarmi zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a platnými legislatívnymi predpismi
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby


Ceny stanovujeme podľa individuálnych dohôd a závisia od charakteru činnosti spoločnosti, resp. prevádzky, počtu zamestnancov, druhov rizikových činností a individuálnych požiadaviek.

Ceny stanovujeme podľa individuálnych dohôd. V prípade záujmu nás kontaktujte