• Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti

  na činnosť na VTZ elektrických podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

 • Bezpečnosť vyhradených technických zariadení

  Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení

  Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na elektrických zariadeniach do 1000V AC a 1500V DC v objektoch triedy A, B a bleskozvodoch

 • Bezpečnostno-technická služba

  Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vzdelávanie elektrotechnikov

 

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti pre činnosť na VTZ elektrických podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. - rozsah E1/E2, objekt triedy A,B

Absolvovanie odbornej prípravy umožní:

a) získať príslušné osvedčenie na činnosť:
§ 20 – poučená osoba, § 21 – elektrotechnik, § 22 - samostatný elektrotechnik, § 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky,
b) získať potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy a cvičné revízne správy, potrebné k vykonaniu skúšky u oprávnenej právnickej osoby:
§ 24 – revízny technik pre vyhradené technické zariadenia elektrické

Dĺžka odbornej praxe  pre VTZ elektrické do 1kV (E2) a  nad 1kV (E1) v objektoch triedy A, B ):

 • § 20 a § 21 prax nie je potrebná
 • § 22 musí mať prax v dĺžke : pre E2 - vyučený/ÚSO/VŠ - 1 rok,  pre E1 - vyučený/ÚSO/VŠ - 2 roky 
 • § 23 musí mať prax v dĺžke : pre E2 - vyučený/ÚSO/VŠ – 4/3/2 roky,  pre E1 - vyučený/ÚSO/VŠ – 5/4/3 roky
 • § 24 musí mať prax v dĺžke :
  • pre objekty triedy A,B1 : pre E2 - ÚSO/VŠ – 5/3 roky,  pre E1 - ÚSO/VŠ – 6/4 roky
  • pre objekty triedy B : pre E2 - ÚSO/VŠ – 6/4 roky, pre E1 - USO/VŠ - 7/5 rokov 

Časový rozsah odbornej prípravy:

§ 21 - § 23:
3 dni odborná príprava + skúška
§ 24
4 dni odborná príprava + zácvikové odborné prehliadky a skúšky

Doklady potrebné pre absolvovanie odbornej prípravy:

 • Vyplnenú a žiadateľom podpísanú žiadosť, potvrdenú od vysielajúcej organizácie. Na základe Vašej požiadavky Vám e-mailom tlačivo žiadosti zašleme.
 • Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu. 
 • Kópiu osvedčenia o spôsobilosti v elektrotechnike ( ak ho už vlastnia ).
 • Kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom).
 • Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe. 

Bez týchto dokladov nie je možné vydať osvedčenie.

Pre overenie pravosti ostatných predkladaných kópií dokumentov je potrebné priniesť ich originály k nahliadnutiu.

Záujemca o školenie môže mať vzdelanie elektrotechnického zamerania alebo i iného ako elektrotechnického, avšak jeho súčasťou musí byť výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické ( § 21 ods. 1 a 2 vyhlášky ).

Aktualizačná odborná príprava:

V súlade s § 16 ods. 4 zákona 124/2006 Z.z je držiteľ osvedčenia povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, inak osvedčenie stráca platnosť ( § 16 ods. 7 zákona 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov).

Doplňujúce informácie:

V prípade väčšieho počtu záujemcov z Vašej organizácie je možné zrealizovať odbornú prípravu elektrotechnikov, ako aj ich aktualizačnú odbornú prípravu, i vo Vašich priestoroch. Termín a cena bude stanovená dohodou.

Ceny stanovujeme podľa individuálnych dohôd. V prípade záujmu nás kontaktujte