• Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti

  na činnosť na VTZ elektrických podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

 • Bezpečnosť vyhradených technických zariadení

  Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení

  Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na elektrických zariadeniach do 1000V AC a 1500V DC v objektoch triedy A, B a bleskozvodoch

 • Bezpečnostno-technická služba

  Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnostno-technická služba

 

Naša firma Vám prostredníctvom bezpečnostno-technických služieb pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom Zmluvy o poskytovaní bezpečnostno-technickej služby je:

 • Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi,
 • vykonávanie školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch :
  • vstupné a periodické školenie pracovníkov s overením vedomostí
  • vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov s overením vedomostí
  • školenia zástupcov zamestnancov s overením vedomostí
  • školenia vodičov motorových vozidiel ("vodičov referentských vozidiel")
 • vykonávanie odbornej poradenskej činnosti pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP
 • vypracovávanie plánov školení zamestnancov, lekárskych prehliadok vzhľadom k práci a plánov odborných prehliadok a odborných skúšok (revizií) vyhradených technických zariadení
 • vykonávanie spoločných previerok pracovísk zamestnávateľa pre oblasť BOZP s určením zistených nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu ( preventívna kontrolná činnosť )
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom,
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolovanie stavu bezpečnosti a zdravia pri práci
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení,
 • hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP
 • komplexná kontrola BOZP
 • telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby


Ceny stanovujeme podľa individuálnych dohôd a závisia od charakteru činnosti spoločnosti, resp. prevádzky, počtu zamestnancov, druhov rizikových činností a individuálnych požiadaviek.

Ceny stanovujeme podľa individuálnych dohôd. V prípade záujmu nás kontaktujte