• Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti

  na činnosť na VTZ elektrických podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

 • Bezpečnosť vyhradených technických zariadení

  Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení

  Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na elektrických zariadeniach do 1000V AC a 1500V DC v objektoch triedy A, B a bleskozvodoch

 • Bezpečnostno-technická služba

  Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

MKService

 

Firma MKService so sídlom v Piešťanoch pôsobí od roku 2001. Poskytujeme komplexné  služby v oblasti vzdelávania elektrotechnikov, bezpečnosti elektrických zariadení, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a koordinácii bezpečnosti na stavenisku. Našou stratégiou je poskytovanie kvalitných služieb, ktoré vám znížením prevádzkových nákladov a skvalitnením podporných činností, prinesú zvýšenie vašej konkurenčnej schopnosti na slovenskom trhu.

Poskytujeme nasledujúce služby:

1. Oblasť vzdelávania elektrotechnikov a bezpečnosti elektrických zariadení:
 • vzdelávanie elektrotechnikov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. (§ 20, 21, 22, 23, 24)
 • montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a bleskozvodov
 • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) VTZ elektrických bez obmedzenia napätia (E1) v objektoch triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu), B (s nebezpečenstvom výbuchu) a bleskozvodov

2. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( BOZP ) :
 • vzdelávanie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre BOZP, vodičov motorových vozidiel
 • výkon bezpečnostnotechnickej služby

        3. Výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku.